top of page

Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, cursussen, sessies en trainingen die door Mindful Herstel worden verzorgd.

 2. Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als Mindful Herstel daar schriftelijk mee instemt.

 3. Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als Mindful Herstel hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Inschrijving

 1. Aanmelding voor een activiteit vindt plaats via de website, e-mail of telefoon. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de volgorde van plaatsing.

 2. Indien er sprake is van een financiële verplichting bij inschrijving is de aanmelding pas afgerond als hieraan is voldaan.

 3. Mindful Herstel bevestigt de aanmelding via e-mail en wijst op de betalingsverplichtingen.

 4. Voor aanvang van een aantal cursussen en sessies stel ik ofwel via een vragenformulier, ofwel tijdens de (telefonische) intake een aantal persoonlijke vragen. Je bent nooit verplicht deze te beantwoorden. Ik stel deze vragen omdat ze me helpen me om te kijken hoe ik jou het best kan ondersteunen. Ik ga altijd zorgzaam om met deze gegevens, zie ook het privacybeleid.

Kosten

 1. Mindful Herstel biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten die ook moeten worden voldaan wordt dit vooraf aangegeven.

 2. In de bekendgemaakte prijzen is, tenzij anders aangegeven, het wettelijke BTW-tarief inbegrepen.

 

Betaling

 1. Je kunt de betaling voldoen via inschrijving via de website. Wanneer je dat wilt kun je ook een afspraak maken of je inschrijven via telefoon of e-mail, dan ontvang je een factuur per e-mail.

 2. Indien je een factuur ontvang via e-mail, dan dient deze binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien je de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, heb ik het recht jouw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Je betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.

 3. Wanneer je wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van je werkgever), dan horen wij dit graag zo snel mogelijk.

 4. De betaling is de definitieve bevestiging van inschrijving. Wanneer je betaling nog niet is afgerond, is de betreffende afspraak nog niet definitief of ben je ook nog niet ingeschreven voor een bepaalde cursus.

 5. In sommige gevallen is het mogelijk om in overleg gebruik te maken van een gespreide betaling. In dat geval zullen de afspraken hierover worden bevestigd. Indien deelnemer annuleert of voortijdig met een activiteit stopt blijft de betalingsverplichting bestaan zoals beschreven onder de kop 'annulering door deelnemer'.

 6. Indien deelnemer annuleert of voortijdig met een activiteit stopt blijft de betalingsverplichting bestaan met in achtneming van de voorwaarden in artikel 7 respectievelijk artikel 8.

 7. Indien je om wat voor reden dan ook niet aan een betaling kan voldoen neem dan contact op via info@mindfulherstel.nl en we kijken samen of we tot een oplossing kunnen komen.

Vergoeding door zorgverzekeraars

 1. Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Mindfulness (VVM). Op deze site kun je nagaan wat jouw verzekering vergoed en onder welke voorwaarden.

 2. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de kosten voor een cursus of training. Ik declareer geen kosten bij zorgverzekeraars en het is aan jou om uit te zoeken of je misschien een deel vergoed kunt krijgen, en dit vervolgens bij je verzekeraar in te dienen.

 3. Soms vergoeden werkgevers de kosten van training of coaching. In dat geval is het mogelijk om de factuur direct naar de werkgever te sturen, zodat jij er geen omkijken naar hebt.

Annulering door deelnemer

 1. De wettelijke bedenktijd bij inschrijving voor een cursus of training bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. Je kunt dus altijd binnen 14 dagen na inschrijving en betaling de training annuleren. Neem hiervoor contact op via info@mindfulherstel.nl. Je krijgt dan het volledige bedrag teruggestort op je rekening. Uitzondering hierop is als de cursus of training binnen 14 dagen na inschrijving begint, dan stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.

 2. Na deze 14 dagen bedenktijd, en tot uiterlijk 4 weken voordat een workshop of cursus start, breng ik annuleringskosten in rekening. Hoeveel de annuleringskosten bedragen staat altijd aangegeven bij inschrijving. Dit omdat ik kosten maak o.a. voor het reserveren van een ruimte, ik misschien andere deelnemers heb afgezegd, en ik er al tijd in heb gestoken om bijvoorbeeld je inschrijving te verwerken.

 3. Binnen 4 weken voordat een cursus of workshop start, is het niet meer mogelijk te annuleren. Dit is omdat ik en andere deelnemers mede afhankelijk zijn van jouw deelname. Bij te weinig deelnemers kan een cursus bijvoorbeeld niet starten. Je kunt wel in overleg iemand anders in jouw plaats laten deelnemen (mits de cursus nog niet gestart is). In dat geval zijn er geen extra kosten verschuldigd.

 4. Ook wanneer je tijdens een eenmaal gestarte en betaalde cursus besluit te stoppen, is er geen mogelijkheid tot terugbetaling. Mocht het je om persoonlijke redenen niet lukken om een cursus af te maken, neem dan contact met me op en we kunnen kijken of je voor gereduceerd tarief een andere datum de cursus alsnog kan afronden.

 5. Individuele afspraken en sessies kun je annuleren tot 24 uur voor aanvang. Binnen 24 uur breng ik het volledige bedrag voor de afspraak of sessie in rekening.

 6. Wanneer je een bepaalde bijeenkomst of sessie van een training of cursus niet aanwezig kunt zijn, is het over het algemeen niet mogelijk om deze op een ander moment in te halen. Neem altijd contact op als je van tevoren al weet bij een bepaalde bijeenkomst of sessie niet aanwezig te kunnen zijn, in sommige gevallen is het mogelijk deze in te halen.

Annulering door Mindful Herstel

 1. Wanneer er voor een cursus of workshop te weinig deelnemers zijn kan ik deze annuleren. Als je al betaald hebt, krijg je in dat geval het volledige bedrag teruggestort op je rekening.

 2. Ook heeft Mindful Herstel het recht om vanwege een onvoorziene omstandigheid een cursus of workshop te annuleren. Als een activiteit volledig wordt geannuleerd, krijg je als je al betaald hebt het volledige bedrag teruggestort op je rekening.

 3. In geval van ziekte of een andere onvoorziene omstandigheid annuleer ik (indien mogelijk) minstens 24 uur voor aanvang. In het geval van een individuele afspraak of sessie kunnen we in overleg de afspraak of sessie verzetten, en bij volledige annulering krijg je als je al betaald hebt het volledige bedrag teruggestort op je rekening.

 4. In geval van ziekte of een andere onvoorziene omstandigheid annuleer ik (indien mogelijk) minstens 24 uur voor aanvang. In het geval van een bijeenkomst of sessie die onderdeel is van een cursus, training of lessenreeks, kijken we in overleg met alle deelnemers of het mogelijk is de bijeenkomst te verzetten. Mocht het voor een deelnemer niet mogelijk zijn om op een nieuw gekozen datum aanwezig te zijn, dan is de deelnemer slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.

 5. Mocht in geval van overmacht een deel van een activiteit helemaal geen doorgang meer kunnen vinden dan zal deelnemer naar rato van wat hij/zij/hen daardoor mist een deel van de voldane verplichting terug ontvangen. Dit lijdt uitzondering als het gemiste minder dan 10% bedraagt van de gehele activiteit.

 6. In sommige gevallen ben ik niet in staat een afspraak minstens 24 uur voor aanvang, ik zal je dan via e-mail en telefonisch zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de annulering. Bovenstaande voorwaarden gelden dan hetzelfde.

Auteursrecht en eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training, de cursus of workshop en de bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Mindful Herstel. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen materialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.

 

Cursuslocatie

 1. Indien gebruik gemaakt wordt van gehuurde ruimte zal Mindful Herstel er alles aan doen om de kwaliteit te laten overeenstemmen met de geschetste verwachtingen. De verhuurder is echter verantwoordelijk voor de veiligheid, hygiëne, toegankelijkheid e.d.

Verantwoordelijkheid Mindful Herstel

 1. Mindful Herstel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.

 2. Mindful Herstel is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kunnen daarvoor geen van beiden aansprakelijk gesteld worden.

 3. Mindful Herstel aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van Mindful Herstel deze dekt en voor zover deze bereid is tot uitkering over te gaan.

 4. Mindful Herstel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 5. Mindful Herstel is niet verantwoordelijk voor gevolgen van acties die genomen worden op basis van de informatie die wordt aangeboden op mindfulherstel.nl. Deze informatie kan ook zonder nadere berichtgeving gewijzigd worden.

 6. Het kan gebeuren dat de informatie op de website of in lesmateriaal fouten bevat. Laat dat ons dan gerust weten, dan kan het worden aangepast.

 7. Op mindfulherstel.nl wordt er verwezen naar andere websites, boeken en andere content. Mindful Herstel is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bronnen. Ook wat je hierin leest en de beslissingen die je op basis daarvan maakt, is helemaal aan jou.

 8. Op geen enkele levering van Mindful Herstel is enige vorm van garantie aan de orde.

 

Verantwoordelijkheid deelnemer

 1. Alles wat je via Mindful Herstel krijgt aangereikt is een uitnodiging, nooit een verplichting. De beslissingen en keuzes die je op basis daarvan maakt, zijn altijd aan jou.

 2. Voor aanvang van een aantal cursussen en sessies stel ik ofwel via een vragenformulier, ofwel tijdens de (telefonische) intake een aantal persoonlijke vragen. Je bent nooit verplicht deze te beantwoorden. Ik stel deze vragen omdat ze me helpen me om te kijken hoe ik jou het best kan ondersteunen. Ik ga altijd zorgzaam om met deze gegevens, zie ook het privacybeleid.

 3. Bij deelname, ongeacht aan welke activiteit blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.

 4. Deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.

Klachten

 1. Wanneer je met iets zit kun je altijd eerst bij mij terecht. Stuur me een e-mail, een berciht of bel me op en we kijken samen of we tot een oplossing kunnen komen.

 2. Mocht je toch een klacht in willen dienen, dan kun je voor klachten rondom mindfulness gerelateerde trainingen en trajecten altijd terecht bij de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten, de VVM. Deze vereniging beschikt over een Erecode met daarin een klachtenregeling welke te vinden is op www.verenigingvoormindfulness.nl

bottom of page